Sosyalist Cumhuriyet Gençliği Mücadeleye Çağırıyor

Soğuk savaşın sona ermesi ve neoliberal birikim rejiminin bağımlı ülkelere hızla ihraç edilmesiyle birlikte kapitalist sistem, tüm dünya gençliği gibi ülke gençliğini de geleceksizleştiren, onu “esnek çalışma” adı altında güvencesiz çalışma hayatına ve “bireysel özgürlük” adı altında sistem içi köleliğe hapsedecek düzenlemelerle hayallerinden mahrum bırakmaya devam ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) açıkladığı güncel verilere göre, küresel düzeyde genç (15-24 yaş) istihdamının yıllar geçtikçe istikrarlı bir şekilde düşmesi, 126 milyon gencin “yoksulluk sınırının altında” yaşarken, 55 milyonunun “mutlak yoksulluk sınırının da altında” yaşaması, kapitalist sömürü sisteminin gençliğin geleceğini ipotek altına aldığını gözler önüne seriyor.[1]

Emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı “büyüme” ekonomisinin çevre ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, biz gençlerin durumu çok daha yıkıcı boyutlara ulaşmış durumda. OECD’nin açıkladığı güncel verilere göre, ülkemiz genç işsizliği konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alırken, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Küresel kapitalist sistemin özellikle 2008 yılında ABD borsasında patlak veren finans krizi sonrası içerisine girmek zorunda kaldığı daralmanın küresel etkileriyle birlikte, Türkiye’deki genç işsizliğinin dünya zirvesinde yer almasının ulusal dinamiklerini de görmek gerekiyor.[2]

2002 yılında itibaren ülkeyi yöneten AKP iktidarının, geçen yirmi yıllık süre zarfında, küresel kapitalist sistemle uyumlu neoliberal ekonomi politikalarıyla birlikte siyasal İslamcı siyaseti merkezine alan baskıcı yönetim stratejileri, ülke gençliğinin gerek ekonomik gerekse de sosyal ve kültürel alanlarda kendisine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasına sebep olmuştur. Ekonomik kaygılarla derinleşen eğitim hakkımızdan mahrum bırakılma sorunlarımız, bizleri tarikat ve cemaat yurtlarına hapsetmeye çalışan, gündelik yaşam tercih ve pratiklerimizi siyasal İslamcı siyaset doğrultusuna dizayn eden AKP iktidarı eliyle yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Beslenme, barınma, sosyalleşme ve hatta “yaşama” hakkı gibi en temel insani haklarımız kapitalist sömürü sisteminin sermayedar sınıfı ve onun ülkemizdeki temsilcisi AKP iktidarı tarafından gasp edilmektedir. Egemen sınıflar ve onların gerici iktidar koalisyonu, gençliğin tüm bu haksızlığa karşı ses çıkarmasını, kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun talep ve çıkarları doğrultusunda geleceğine ve ülkesine sahip çıkmasını engellemeye çalışmaktadır. Korku, baskı ve imha, bu iktidarın yurtsever ülke gençliğine yönelik temel stratejisidir.

Kapitalizm ve siyasal İslamcı siyaset öldürür. Oysa biz, Türk devriminin büyük kuramcılarından ve eylemcilerinden Mahmut Esat Bozkurt’un dediği gibi “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.” 

Bizlere kendi kabuğumuza çekilmeyi, sistemin “makul, uslu, dindar” genci olmayı öğütleyenlere karşı sözümüz var. Emeğimizi ve geleceğimizi çalan emperyalist-kapitalist sömürü sistemine karşı sosyalizm; siyasal İslamcı gerici baskılara karşı cumhuriyet talebimizde seslerimizi çoğaltan arkadaşlarımız var. 

Yalnız değiliz.

Bugün bu talebimizi ete kemiğe büründüren bir gençlik örgütümüz; Sosyalist Cumhuriyet Gençliği var!

Toplumcu, demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesinde yalnız değiliz.

Bizleri tarikat yurtlarında tacize, ölüme ve karanlığa hapseden gerici iktidara karşı yalnız değiliz.

Kapitalist sömürü sisteminin ve postmodern kültürün “bireyci, menfaatçi, bencil” dayatmalarına karşı dayanışmayı örgütlemek için yalnız değiliz.

Amerikan emperyalizminin bölge halklarıyla birlikte ülkemizi sürüklemek istediği yıkıma karşı verilen anti-emperyalist mücadelede yalnız değiliz. 

Kemalist Devrimi tamamlama ve cumhuriyetimizi sosyalizmle buluşturma mücadelesinde yalnız değiliz.

1919’un “ateşi ve ihaneti gören” kalpaklı devrimcilerinden, emeğin esas sahibi işçi sınıfımızın yüzyılı aşan birikimine, 68’in yurtsever devrimci önderlerinden 15-16 Haziran Direnişine, 1989 Baharında elinde çekiçle Çankaya’ya yürüyenlere, Tekel Direnişçilerine…tarihin tekerini süren tüm devrimci birikim bizimle.

Sosyalist Cumhuriyet Gençliği, tüm sıra arkadaşlarımızı bu uzun yürüyüşe; bağımsızlık, devrim ve sosyalizm için mücadeleye çağırıyor. 


[1] Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Genç İstihdamı, bağlantı için bknz: https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/youth-employment/lang–tr/index.htm

[2] Euronews, Türkiye’de Genç İşsizliği, bağlantı için bknz: https://tr.euronews.com/2022/05/26/turkiye-de-genc-issizligi-ne-egitimde-ne-istihdamda-olan-genclerlerde-ab-ve-oecd-s-ralamas

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir